ELEKTRONIKA MA

piackepes

Rövid tananyag ismertető

tananyagAz alábbiakban röviden összefoglalva olvashattok arról, hogy melyek a főbb szakmai tantárgyaink. Néhány szóban, érintőlegesen ismertetjük azok tartalmát, így betekintést nyerhettek arról, hogy mit tanultok nálunk, ha a "Cseribe", azon belül is az "elektróba" jöttök tanulni.

 

Elektronika

Az elektronika tantárgy tanításának célja, hogy segítse a tanulók áramköri szemléletének kialakulását és fejlesztését. Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök alaptörvényeinek és alapösszefüggéseinek megértésére, elektronikai kapcsolások méretezésére.

Bővebben: Elektronika

Elektronikai áramkörök gyakorlat

Az elektronikai áramkörök gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy elmélyítse és kiegészítse a tantárgy tanulása során megismert elméleti alapokat. Gyakorlati példákon keresztül járuljon hozzá a tanulók elektronikai szemléletének kialakulásához. Formálja a tanulók elektronikus gondolkodásmódját.

Bővebben: Elektronikai áramkörök gyakorlat

Elektrotechnika

A tantárgy tanításának célja, hogy segítse a tanulók áramköri szemléletének kialakulását és fejlesztését. Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök alaptörvényeinek és alapösszefüggéseinek megértésére.

Bővebben: Elektrotechnika

Elektrotechnika gyakorlat

A tantárgy tanításának célja, hogy elmélyítse és kiegészítse az elektrotechnika elmélet tanulása során megismert alapokat. Gyakorlati példákon keresztül járuljon hozzá a tanulók elektrotechnikai szemléletének kialakulásához. Különböző egyszerű áramkörök összeállításával a gyakorlatban is kipróbálhatják az elméletben tanultakat. Mérésekkel igazolhatók az elméletben megismert összefüggések.

Bővebben: Elektrotechnika gyakorlat

Irányítástechnika

Az Irányítástechnika tantárgy tanításának alapvető célja, hogy megismertesse a tanulókkal az irányítástechnika alapfogalmait, a vezérlés és a szabályozás működési elvét, valamint ábrázolási módjait. Az elsajátított kompetenciák birtokában a tanulók tudják értelmezni a vezérlés és a szabályozás fogalmát. Ismerjék meg a leggyakoribb érzékelők, villamos távadók, jelképzők, jelátalakítók, jelformálók, beavatkozó- és végrehajtó szervek működését. Képesek legyenek egyszerű villamos vezérlések áramutas rajzát elkészíteni.

Bővebben: Irányítástechnika

Irányítástechnika gyakorlat

Az Irányítástechnika gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók tudják az egyszerű villamos vezérlések és szabályozások működési, szerkezeti és hatásvázlatait értelmezni, egyszerű villamos vezérlések áramutas rajzát elkészíteni. Képesek legyenek összeszerelni a vezérlések és a szabályozások készülékeit, kapcsolási rajz alapján összeállítani a villamos vezérlési vonal és szabályozási kör kapcsolásait.

Bővebben: Irányítástechnika gyakorlat

Mechatronika

A mechatronika tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismerje meg a nem villamos mennyiségek mérési lehetőségeit és a villamos és pneumatikus vezérlések építőelemeit. A mechatronikai rendszerek működését, tervezését és üzemeltetését.

Bővebben: Mechatronika

Mechatronika gyakorlat

A mechatronika gyakorlat alapvető célja, hogy mélyítse el a mechatronika tantárgy tanulása során megismert elméleti alapokat. A különböző mérési és vezérlési feladatok megvalósítása során a tanulók megismerik a pneumatika és villamos vezérlések építőelemeit, megtanulják azokat használni. Az irányítástechnikai feladatok megvalósítása során elsajátítják a mechatronikai rendszerek telepítésének és üzemeltetésének ismereteit.

Bővebben: Mechatronika gyakorlat

Mikrovezérlők

A Mikrovezérlők tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a mikrovezérlők felépítését és alkalmazásának lehetőségeit. Mikrovezérlők felhasználása az iparban és az üzemeltetési ismeretek megszerzése A különböző típusú mikrovezérlők felépítésének és programozásának megismerése.

Bővebben: Mikrovezérlők

Mikrovezérlők gyakorlat

A mikrovezérlők gyakorlat célja, hogy a tanulók megismerjék a mikrovezérlők programozásának lehetőségeit. Gyakorlati példákon sajátítsák el a mikrovezérlők alkalmazását a különböző vezérlési feladatokban.
A különböző típusú mikrovezérlők programozási elveinek megismerése, programok írása és programozása. Egyszerű és összetett programozás elvégzése, a programok tesztelése.

Bővebben: Mikrovezérlők gyakorlat

Műszaki gyakorlatok

A tanulók ismerjék meg a műhelyben végzett tevékenység szabályait. A tanulók legyenek tisztában az adott munkahelyi környezet veszélyforrásaival. Tartsák be a biztonságos munkavégzéshez szükséges magatartási szabályokat. A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. Tevékenységük során alkalmazzanak kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. A mérések keretében ismerjék meg a mérés fogalmát, jellemzőit, jelentőségét. Lássák a tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatokat. Tudják a rájuk bízott szerszámokat rendeltetésszerűen használni, azok állapotára vigyázni. Legyenek képesek az anyagokkal takarékosan bánni. Váljon szükségletükké a munkakörnyezetük rendjének fenntartása.

Bővebben: Műszaki gyakorlatok

Műszaki informatika

A tanulók ismerjék meg a számítástechnika felhasználásának fő területeit, jelentőségét az ipari termelésben. Tudják felhasználni informatikai ismereteiket a mindennapi szakmai gyakorlatban. A tanulók ismerjék meg a számítógép hardver elemeit, legyenek képesek azok működtetésére. Ismerjék meg az operációs rendszereket, és azok alapvető jellemzőit. A tanulók ismerjék és alkalmazzák a különböző adathordozókat. Alkalmazzák az operációs rendszereket. Tudjanak kommunikálni a LAN, WAN hálózatokon is. Legyenek képesek irodai programcsomagot céljuknak megfelelően használni, ismerjék és tartsák be a szoftverhasználati jogokat. Tartsák fontosnak a hálózatba kapcsolt számítógép, valamint a hálózatba kerülő információ védelmét. Szerezzenek megfelelő alapot a szakmai informatikai feladatok megoldásához. Tudják fejleszteni, frissíteni szakmai tudásukat az internet adta lehetőségek segítségével. A tanulók legyenek képesek minél szélesebb körben alkalmazni a megszerzett informatikai ismereteiket.

Bővebben: Műszaki informatika

Műszaki ismeretek

A tanulók szerezzenek alapvető elektrotechnikai ismereteket. Biztonságosan használják az elektrotechnikai alapfogalmakat. Ismerjék a villamos mennyiségek jelöléseit és azok mértékegységeit. A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges és alkalmas technológiák kiválasztására. A tanulók ismerjék az alapvető műszaki rajz jelöléseket, legyenek képesek önálló egyszerű műhelyrajzok készítésére. Biztonságosan tudják felismerni, megkülönböztetni az egyes anyagokat. Tevékenységük során alkalmazzanak kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. Legyenek tisztában a minőségbiztosítás jelentőségével, ismerjék alapvető módszereit.

Bővebben: Műszaki ismeretek

Műszaki rajz

Alapvető cél, hogy a tanuló megszerezze, bővítse, és rendszerezze a villamosipari és elektronikai ágazatban használatos műszaki ábrázolási alapismereteit. Képes legyen munkatársaival kommunikálni műszaki rajzok segítségével, szakszerű rajzokkal közöljön villamosipari műszaki információkat, tudjon a munkaköréhez szükséges mértékben kapcsolási vázlatot készíteni; helyesen értelmezzen rajzban közölt információkat, legyen képes rajz alapján összeállítani villamos áramköröket. Az elsajátított kompetenciák birtokában helyesen értelmezzen gépészeti jellegű rajzi információkat, szerelési, összeállítási rajzokat is. Ismerje meg a villamosiparban használatos tervezőszoftverek (OrCad) használatát.

Bővebben: Műszaki rajz

PLC

A PLC tantárgy tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókat a Programozható Logikai Vezérlők irányítástechnikai alkalmazásának lehetőségeivel. Programozható Logikai Vezérlők felhasználása az iparban és az üzemeltetési ismeretek megismerése A különböző típusú PLC vezérlők felépítésének és programozásának megtanulása.

Bővebben: PLC

PLC gyakorlat

A PLC gyakorlat célja, hogy elmélyítse a PLC tantárgy tanulásakor szerzett ismereteket. A PLC programozás során a tanulók vezérlési feladatokat megvalósítása során megismerik a Programozható Logikai Vezérlők programozási nyelveit, és a programok írását. Egyszerű és összetett programozás elvégzése, a programok tesztelése.

Bővebben: PLC gyakorlat

Áramkörépítő